راهنمای منبع نویسی

سبک مرجع­‌نویسی

انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، بسته به مجله، از سبک مرجع­‌نویسی ونکوور پیروی می­‌کند.
دستورالعمل­‌های سبک ونکوور به صورت دو فایل پی. دی. اف در اختیار نویسندگان قرار می­‌گیرد. نویسندگان باید از مطابقت مراجع مقاله خود با آن‌ها مطمئن شوند.