Volume 13, Issue 1 (2013)                   MCEJ 2013, 13(1): 1-14 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jalali M, Jandaghi Alaee F J A, Sharbatdar M K. Strengthening of Reinforced Concrete Structures Using BMCF Bars. MCEJ 2013; 13 (1) :1-14
URL: http://mcej.modares.ac.ir/article-16-10109-en.html
1- Damghan University
2- Shahrood University of Technology
3- Semnan University
Abstract:   (6064 Views)
چکیده-مطالعه آزمایشگاهی انجام شده، تأثیر مقاوم سازی برشی تیرهای بتن مسلح به کمک روش نصب نزدیک سطح  با استفاده از میله های ساخته شده از صفحات الیاف کربن را ارزیابی می کند. برای ایجاد تأخیر در شروع جداشدگی میله از تیر، مهار انتهایی جدیدی برای آن ها پیشنهاد شده که آزمایش می شود. در این مقاله، نتایج آزمایش های انجام شده روی شش عدد تیر بتن مسلح دوسر ساده با مقطع مستطیل شکل که در برش، مقاوم سازی شده است، ارائه می شود. پاسخ نیرو- تغییرمکان همه ی نمونه ها و تغییرات کرنش در قسمت های مختلف ارائه خواهد شد. همچنین کارکرد و مدهای گسیختگی تیرها بررسی خواهد شد. نتایج آزمایش ها بیانگر از کارامدی میله ها و مهارهای پیشنهادی بوده است؛ به گونه ای که افزایش ظرفیت باربری نمونه های مقاوم سازی شده روش پیشنهادی، 25 تا 48 درصد نمونه مرجع به دست آمده است و در نتیجه استفاده از مهارهای انتهایی پیشنهادی، انرژی جذب شده به وسیله ی نمونه ها، افزایش چشم گیری پیدا کرده است. در انتها، مدل تحلیلی Rizzo and De Lorenzis برای برآورد مشارکت سامانه مقاوم سازی این پژوهش ارائه شده است که در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، تخمین قابل قبولی به دست می دهد.
Full-Text [PDF 1085 kb]   (3644 Downloads)    

Received: 2013/08/14 | Accepted: 2013/03/21 | Published: 2013/08/14

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.