سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس
فهرست نشریات | تاریخ دریافت:۱۳۹۷/۲/۶
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز ناشر ISSN URL مجوز
1 برنامه‌ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1605-9689
2476-6860
hsmsp.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
2 پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2345-2366
2383-1235
clrj.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
3 پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2251-6751
2476-6801
clr.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
4 پژوهشنامه آفریقا دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2008-4145
-
afre.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
5 پژوهشنامه علم دینی (مطالعات دینی و علم) دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس -
-
jrrs.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
6 پژوهش‌های آسیب‌‌شناسی زیستی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2538-3000
2538-5887
mjms.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت بهداشت
7 پژوهش‌های ادبی انجمن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 1735-2932
-
lire.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
8 پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی) دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1735-6768
-
ecor.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
9 پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس -
-
arcpe.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
10 پژوهش‌های مدیریت در ایران دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-200x
1221-1213
mri.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
11 پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2228-6977
2538-2861
ormr.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
12 پژوهش‌‌های کاربردی جنگل ایران دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس -
-
ijfar.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
13 تفسیرالقرآن بالقرآن دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس -
-
iqbq.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
14 جامعه‌شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-1941
2476-6798
jhs.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
15 جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-3081
2383-0816
lrr.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
16 زیست‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-2115
2476-6917
biot.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
17 علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2008-8787
-
fsct.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
18 علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-5513
2476-6887
jfst.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
19 فرهنگ و ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2345-4466
2423-7000
cfl.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
20 گفتمان طراحی شهری؛ مروری بر ادبیات و نظریه‌های معاصر -
-
udd.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
21 مدرس هنر دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس -
-
msa.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
22 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2423-3757
2538-2586
qhts.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
23 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی -
-
jcsfa.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
24 مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس -
2476-6763
mcej.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
25 مهندسی مکانیک مدرس دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1027-5940
2476-6909
mme.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
26 نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2008-0360
2538-2179
lcq.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
27 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-4991
2538-2594
bsnt.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
28 ECOPERSIA دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-2700
2538-2152
ecopersia.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
29 Health Education and Health Promotion دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2345-2889
2345-2897
hehp.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت بهداشت
30 Infection Epidemiology and Microbiology 2322-2298
2345-4946
iem.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت بهداشت
31 International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention 2476-5279
-
ijmpp.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
32 Journal of Agricultural Science and Technology دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1680-7073
2345-3737
jast.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
33 Journal of Crop Protection دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2251-9041
2251-905X
jcp.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
34 Journal of Insect Biodiversity and Systematics دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس -
2423-8112
jibs.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
35 Molecular and Biochemical Diagnosis Journal دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2383-0522
2476-6607
mbd.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
36 The International Journal of Humanities دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2538-2640
2538-2659
eijh.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
37 The Journal of Research in Humanities دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2383-4269
2538-2160
aijh.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
38 The Modares Journal of Electrical Engineering دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2228-527X
2476-681X
mjee.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب
وزارت علوم
39 The journal of Animation, Cinema and Digital Art Studies -
-
acda.modares.ac.ir علمی-پژوهشی مصوب